Open Enrollment Runs Through Jan. 31, 2018

Open enrollment for health coverage in 2018 is happening now and will end on Jan. 31, 2018. If you want your coverage to start on Jan. 1, 2018 you must select a plan by the end of Friday, Dec. 22.

Current members can renew or change their health plans until Jan. 31, 2018.

Medi-Cal and Covered California use the same application. When you apply, depending on factors such as your family size, income and citizenship or immigration status, you will find out whether you qualify for:

 

Paper applications can be found below.

Click here to start if you are a Certified Enrollment Counselor or Certified Insurance Agent, or if you have a delegation code, to enroll individuals and families.

Click here to learn how small-business owners can apply for coverage through Covered California for Small Business.


Paper Applications in English


Paper Applications in Other Languages

Arabic
طلب للحصول على تأمين صحي مع مساعدة مالية

طلب للحصول على تأمين صحي دون مساعدة مالية


Armenian
Բժշկական ապահովագրաության դիմում ֆինանսական աջակցության առկայությամբ

Բժշկական ապահովագրաության դիմում առանց ֆինանսական աջակցության


Chinese
提供經濟援助的健康保險申請表

沒有經濟援助的健康保險申請表


Farsi / Persian
درخواست برای بیمه درمانی با کمک مالی

درخواست برای بیمه درمانی بدون کمک مالی


Tagalog (Filipino)
Application para sa Health Insurance na may Pinansyal na Tulong

Application para sa Health Insurance na walang Pinansyal na Tulong


Hmong
Daim Ntawv Tso Npe Yuav Kev Pov Fwm Kev Kho Mob Uas Xav Tau Kev Pab Nyiaj Txiag

Daim Ntawv Tso Npe Yuav Kev Pov Fwm Kev Kho Mob Uas Tsis Xav Tau Kev Pab Nyiaj Txiag


Khmer
ពាក្យសុំការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ពាក្យសុំការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគ្មានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ


Korean
재정 지원이 있는 건강 보험 신청서

재정 지원이 없는 건강 보험 신청서


Russian
Заявление на получение медицинской страховки с материальной помощью

Заявление на получение медицинской страховки без материальной помощи


Spanish
Solicitud para seguro de salud con asistencia financiera
Letra Grande

Solicitud para seguro de salud sin asistencia financiera
Letra Grande


Vietnamese
Đơn Ghi Danh Mua Bảo Hiểm Y Tế Với Sự Hỗ Trợ Tài Chính

Đơn Ghi Danh Mua Bảo Hiểm Y Tế Không Có Sự Hỗ Trợ Tài Chính